Những lợi ích khi giảm được 10-15% cân nặng

Lợi ích khi giảm 10-15% trọng lượng

Khi điu trbnh béo phì, nhân viên y tế nên dành thi gian đtư vn cho ngưi bnh hiu li ích quan trng khi gim cân cân đó là làm gim đáng knguy cơ phát trin biến chng liên quan đến béo phì.

 • Mc dù hiu qugim các nguy cơ biến chng tùy thuc vào mc đgim cân khác nhau và gim ti thiu 5% cân nng đã đưc chng minh là có li đáng kvà lâu dài cho sc khe. Tuy nhiên, gim cân càng nhiu, hiu qutrong vic ci thin các biến chng scàng tăng và nhng li ích này stăng lên khi gim cân 10-15% hoc hơn.1-13

Duy trì cân nng sau gim cân và li ích ca nó đi vi sc khe

Bng mtnhng li ích đt đưc khi gim cân và duy trì cân nng trên nhng bnh đi kèm/biến chng thưng gp ca béo phì. 5,14

Lưu ý rng vic gim cân s ph thuc vào bn cht ca biến chng. FEV1: th tích th ra gng sc trong 1 giây; GERD: bnh trào ngưc d dày thc qun; HDL: lipoprotein t trng cao; LDL: lipoprotein t trng thp; NAFLD: bnh gan nhim m không do rưu; PCOS: hi chng bung trng đa nang.

 

 • Nguồn tham khảo

  1.     Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393–403.

  2.     Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011;34:1481–1486.

  3.     Dattilo AM and Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1992;56:320–328.

  4.     Coggon D, Reading I, Croft P, et al. Knee osteoarthritis and obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001;25:622–627.

  5.     Christensen R, Bartels EM, Astrup A, et al. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2007;66:433–439.

  6.     Zelber-Sagi S, Godos J and Salomone F. Lifestyle changes for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: a review of observational studies and intervention trials. Therap Adv Gastroenterol. 2016;9:392–407.

  7.     Glass LM, Dickson RC, Anderson JC, et al. Total body weight loss of >/= 10 % is associated with improved hepatic fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Dig Dis Sci. 2015;60:1024–1030.

  8.     Garvey W, Mechanick J, Brett E, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocr Pract. 2016; 22(Suppl 3):1–203.

  9.     Lean M, Leslie W, Barnes A, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018; 391:541–551. 

  10.     Benraoune F and Litwin S. Reductions in cardiovascular risk after bariatric surgery. 
  Curr Opin Cardiol. 2011; 26:555–561. 

  11.     Sundström J, Bruze G, Ottosson J, et al. Weight loss and heart failure: A national study of gastric bypass surgery versus intensive lifestyle treatment. Circulation. 2017; 135:1577–1585. 

  12.     Look AHEAD Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4:913–921. 

  13.     Ryan D and Yockey S. Weight loss and improvement in comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and over. Curr Obes Rep. 2017; 6:187–194.

  14.     Schutz D, Busetto L, Dicker D, et al. European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. Obes Facts. 2019;12:40–66.

HQ21OB00061, Ngày phê duyệt: Tháng 12/ 2021

 

Thông tin này có hữu ích cho bạn không?

Những bài viết liên quan